Commissiedebat LNV Gewasbeschermingsmiddelen en Verordening duurzaam gebruik

5 oktober 2022

Inbreng Commissiedebat LNV (Verordening duurzaam gebruik) gewasbeschermingsmiddelen
 
  1. Een EU-actieplan voor vergroting van de beoordelingscapaciteit is noodzakelijk om innovatieve (biologische, laag-risico en synthetische) gewasbeschermingsmiddelen sneller op de markt te krijgen en duurzaam gebruik te bevorderen. Dit is urgent en vooralsnog leidt de aandacht voor dit knelpunt niet tot een structurele verbetering op EU niveau. Nederland is bij uitstek geschikt om het initiatief te nemen en onze bedrijven staan klaar om als onderdeel van dit actieplan hun bijdrage te leveren.
 
  1. Een integrale impact analyse van de SUR is noodzakelijk en Nederland zou zich moeten aansluiten bij de oproep die door diverse lidstaten al is gedaan. Dit draagt bij aan een beter beeld van het effect van de voorgestelde reductiedoelstellingen en definitie van ‘gevoelige gebieden’ op gewasbescherming binnen en buiten de landbouw. De SUR moet ruimte bieden voor de koers in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en wij vragen steun voor het Nederlandse standpunt voor flexibiliteit om IPM teeltvoorschiften i.p.v. gewasspecifieke regels te stellen.
 
  1. Digitale etiketten dragen bij aan goed en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en zijn bijvoorbeeld relevant voor precisietoepassingen. Wij zouden graag dat wordt onderzocht hoe digitale etiketten kunnen worden ingevoerd en gedeeltelijk in de plaats kunnen komen van papieren etiketten.   
 
Nut en noodzaak gewasbeschermingsmiddelen
De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen draagt bij aan de productie van voldoende kwalitatief hoogwaardig voedsel. Gewasbeschermingsmiddelen beschermen teelten tegen ziekten, plagen en onkruiden, bevorderen efficiënt landgebruik en beperken oogstverliezen tot een minimum. CropLife NL bedrijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, waaronder biologische en laag-risico middelen. Daarnaast bevorderen wij duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, onder meer door ontwikkeling van precisietechnieken en via e-stewardship. Zo dragen wij bij aan een competitieve en duurzame landbouw van de toekomst.
 
Gewasbeschermingsmiddelen zijn veilig
Voordat gewasbeschermingsmiddelen mogen worden ingezet moeten deze zijn beoordeeld en goedgekeurd door het Ctgb. Met dit toelatingsbeleid wordt invulling gegeven aan het voorzorgsbeginsel. Er vindt een wetenschappelijke beoordeling plaats op basis van objectieve beoordelingscriteria die in Europese regelgeving zijn vastgelegd en voortdurend worden geactualiseerd op basis van de laatste stand van de wetenschap. Het Ctgb toetst of een middel effectief is en stelt gebruiksvoorschriften vast. Op basis hiervan zijn toegelaten gewasbeschermingsmiddelen veilig in gebruik, zowel biologische of laag-risico middelen als middelen met een hoger risicoprofiel (zoals candidates for substition). Een zorgvuldige en voorspelbare procedure biedt een basis voor gewasbeschermingsbedrijven om te investeren in nieuwe oplossingen voor telers.
 
Beoordelingscapaciteit draagt bij aan duurzaam gebruik
De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor de nieuwe Verordening duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (SUR). CropLife NL steunt maatregelen die effectief bijdragen aan duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen een totaalpakket van middelen en maatregelen om teelten effectief te kunnen beschermen. Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veronderstelt dat boeren, tuinders en andere gebruikers toegang hebben tot voldoende gewasbeschermingsmiddelen. Wij constateren dat in een zeer snel tempo middelen wegvallen en alternatieven niet in hetzelfde tempo beschikbaar komen. Het belangrijkste knelpunt voor toegang tot innovaties is een gebrek aan beoordelingscapaciteit in Europa. Wettelijke termijnen voor de beoordeling worden ruimschoots overschreden en de introductie van nieuwe middelen is ernstig vertraagd. De urgentie van een oplossing voor dit probleem wordt breed onderkend in Nederland en Europa.
  • CropLife NL roept op tot een EU-actieplan voor vergroting van de beoordelingscapaciteit waarbij Nederland een voortrekkersrol op zich neemt (zie kader).
 


Aansluiting SUR op de Toekomstvisie en meer inzicht nodig in de impact van de voorstellen
In de SUR worden bindende reductiedoelstellingen voorgesteld voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook worden de gevoelige gebieden uitgebreid waarin geen gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gebruikt. Op basis van een IPM-systeemaanpak is het wenselijk dat teelten effectief worden beschermd en tegelijk wordt ingezet op een combinatie van maatregelen waarmee de impact van de middelen en maatregelen op het milieu wordt geminimaliseerd. Deze benadering sluit aan bij de strategische doelen van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. De in de SUR voorgestelde generieke reductiedoelstellingen zijn gebaseerd op gebruiksvolumes en sluiten niet aan bij een aanpak waarin milieu impact centraal staat. Hetzelfde geldt voor de voorgestelde definitie van ‘gevoelige gebieden’ binnen en buiten de landbouw waarin geen gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gebruikt. Het is wenselijk dat lidstaten de vrijheid hebben zelf een afweging te maken of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in gevoelige gebieden noodzakelijk is en veilig kan plaatsvinden. In de SUR wordt voorgesteld dat lidstaten ‘gewasspecifieke regels’ moeten opstellen voor teelten die samen 90% van het landbouwareaal omvatten en dat die regels bindend moeten zijn voor agrariërs.
  • CropLife NL vindt dat de koers in de Toekomstvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma voor Nederland leidend moet blijven en dat de SUR hiervoor de ruimte moet bieden.
  • Wij vragen om steun voor de Nederlandse inzet voor flexibiliteit voor lidstaten en de mogelijkheid te kiezen tussen IPM teeltvoorschriften of gewasspecifieke regels.
  • CropLife NL roept op om de impact van de reductiedoelstellingen en definitie van gevoelige gebieden in kaart te brengen en aan te sluiten bij de bredere oproep voor een impact assessment die door andere lidstaten is gedaan.
 


Digitale etiketten
Digitale etiketten zijn een belangrijk instrument om duurzaam gebruik te bevorderen. Papieren labels zijn niet erg handzaam in de dagelijkse praktijk. Digitale etiketten maken het voor een teler mogelijk op een eenvoudig wijze de relevante gebruiksinformatie voor de specifieke teelt van de teler te raadplegen. Als onderdeel van e-stewardship heeft CropLife NL een eerste stap gezet in de ontwikkeling van digitale labels door deze via een gratis mobiele app beschikbaar te stellen (Agro E-label app). Op termijn kunnen digitale labels ook een belangrijke rol spelen ter ondersteuning van precisietoepassingen in de praktijk. Het is nu nog verplicht dat alle informatie is opgenomen in een papieren etiket en dat ook alle kleine wijzigingen steeds in het papieren label moeten worden doorgevoerd. In tijden van digitalisering kan dit anders. Het is wenselijk dat basale informatie wordt opgenomen in een papieren etiket en dat meer gedetailleerde informatie en kleine wijzigingen op digitale wijze worden ontsloten richting telers.
  • CropLife NL zou graag zien dat – naar het voorbeeld bij diergeneesmiddelen – wordt onderzocht hoe digitale labels kunnen worden ingevoerd en gedeeltelijk in de plaats kunnen komen van papieren etiketten.
 
Klik hier voor de pdf