CropLife NL ondersteunt brede overheidsaanpak resistente Aspergillus fumigatus

17 april 2023

 

CropLife NL ondersteunt brede overheidsaanpak resistente Aspergillus fumigatus en zet in op stewardship maatregelen in bollensector


Het Ctgb heeft in maart 2023 besloten om voor de bollensector aansluiting te zoeken bij een bredere nationale en Europese overheidsaanpak om de groei en de verspreiding van de deels resistente schimmel Aspergillus fumigatus tegen te gaan. Nu wordt ingezet op deze bredere aanpak komt het protocol te vervallen dat eerder specifiek voor de bloembollensector door het Ctgb was vastgesteld. CropLife NL verwelkomt deze bredere aanpak, maar zet daarnaast ook in op stewardship maatregelen in de bollensector. Samen met de toelatinghouders ondersteunt CropLife NL de aanvullende maatregelen die de KAVB op eigen initiatief neemt op basis van recent uitgevoerd onderzoek door Wageningen University & Research. 

Aanleiding
Aspergillus fumigatus komt wereldwijd voor en kan bij mensen met een sterk verzwakt immuunsysteem longinfecties veroorzaken. Deze schimmelinfectie kan worden behandeld met medicijnen die azolen bevatten. In de loop van de tijd is de schimmel echter resistent geworden tegen azolen waardoor behandelingen minder effectief zijn. Schimmelbestrijdende azolen kennen een brede toepassing en kunnen worden aangetroffen in geneesmiddelen, diergeneesmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden en cosmetica. 

Als onderdeel van het wettelijk gebruiksvoorschrift schreef het Ctgb sinds 2021 een protocol voor dat vastlegt hoe bollenafval van plantmateriaal, dat is behandeld met azoolhoudende fungiciden, moet worden opgeslagen en verwerkt. Bij de introductie van het protocol in 2021 is met verschillende partijen, waaronder CropLife NL, afgesproken om in de bollensector onderzoek uit te laten voeren om meer kennis te krijgen over oorsprong, ontwikkeling en verspreiding van de resistente schimmel. Het onderzoek zou aanleiding kunnen geven het protocol aan te passen om de effectiviteit te vergroten. 

Een nieuw verkregen inzicht was dat de resistentie al algemeen aanwezig is. “Dit vraagt om een bredere benadering dan via een protocol dat zich richt op de bloembollensector”, aldus het Ctgb. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is daarom gevraagd om het resistentievraagstuk mee te nemen in lopend, breder nationaal en internationaal onderzoek en de meer integrale aanpak die hieruit zal voortvloeien. Daarop is besloten het protocol niet langer voor te schrijven als onderdeel van het wettelijk gebruiksvoorschrift. 

Product Stewardship maatregelen
Het aanvullende onderzoek in de bloembollensector heeft diverse interessante inzichten opgeleverd op basis waarvan resistentieontwikkeling binnen de bollensector kan worden tegengegaan. Uiteraard is de meest effectieve maatregel om de groei en verspreiding van Aspergillus fumigatus tegen te gaan door geen afvalhopen te creĆ«ren. Het onderzoek toonde daarnaast aan dat er geen tot bijna geen verspreiding van sporen plaatsvindt wanneer de afvalhopen van plantaardig restmateriaal niet worden beroerd. Ook blijkt uit het onderzoek dat verspreiding van de schimmel aanzienlijk kan worden gereduceerd door het natmaken van de wachthopen. 

Op basis van deze nieuwe inzichten en vooruitlopend op de brede nationale aanpak, zal de KAVB op eigen initiatief maatregelen nemen om de ontwikkeling van resistente Aspergillus fumigatus tegen te gaan. CropLife NL en de toelatinghouders waren nauw betrokken bij de formulering van deze maatregelen. Centraal in deze maatregelen staat het zo snel mogelijk afvoeren van het plantaardig restmateriaal. Mocht een teler op het eigen bedrijf op een geharde, gesloten vloer professioneel willen composteren, dan moeten wachthopen twee keer per week goed worden natgemaakt totdat deze het composteerproces ingaan. Bij het composteren is het belangrijk dat de temperatuur in de hoop, voor de eerste omzetting en tussen de omzettingen door, minimaal 3 dagen hoger is dan 60°C, zodat alle ziektekiemen, waaronder Aspergillus fumigatus en onkruidzaden, worden gedood.

Vanuit een product stewardship verantwoordelijkheid verwelkomt CropLife NL het initiatief van de sector om maatregelen te nemen. CropLife NL gaat samen met de toelatinghouders en de KAVB de maatregelen onder de aandacht brengen bij de telers en adviseurs en de naleving hiervan stimuleren. Een gezamenlijk communicatietraject zal worden opgestart. Hiermee kunnen de bredere overheidsaanpak en sectorspecifieke maatregelen in de bollensector elkaar versterken. 

Klik hier voor de pdf