Export van gewasbeschermingsmiddelen die in Europa niet (meer) zijn toegelaten

13 juni 2024


Export van gewasbeschermingsmiddelen die in Europa niet (meer) zijn toegelaten


Argos heeft vanavond (13 juni 2024) een uitzending over de rol van Nederland bij de export van gewasbeschermingsmiddelen die in Europa niet (meer) zijn toegelaten. CropLife NL heeft vragen hierover van Argos beantwoord.

Gewasbeschermingsmiddelen spelen een cruciale rol in de voedselproductie. Het voorzorgsbeginsel is van toepassing op deze middelen: niets wordt toegestaan tenzij het expliciet is goedgekeurd. Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen worden vier aspecten in overweging genomen:
•    Risico’s voor de gezondheid van mens en dier
•    Risico’s voor de gebruiker
•    Risico’s voor het milieu
•    Effectiviteit

In Europa gelden strenge toelatingseisen voor gewasbeschermingsmiddelen, maar dit geldt ook voor andere landen. De beoordeling van een toelating gebeurt op basis van de huidige wetenschappelijke en technische kennis. Wereldwijd hanteren verschillende landen uiteenlopende criteria voor risico’s en effectiviteit, wat niet altijd overeenkomt met de Europese benadering. Europa hanteert een strikt beleid op basis van gevaar, waarbij alleen naar de eigenschappen van een stof wordt gekeken, dus zonder rekening te houden met het risico. Hierdoor zijn in Europa sommige middelen niet (meer) toegelaten terwijl het gehalte van een stof in het middel zo laag is dat er feitelijk geen gevaar is. Ook bij sommige toepassingen, zoals zaadbehandelingen, hoeft er geen gevaar te zijn maar door het zogenaamde “cut-off” principe in Europa zijn deze middelen niet meer toegelaten. 

Daarnaast zijn sommige middelen in Europa niet nodig omdat bepaalde gewassen hier niet worden geteeld (bijvoorbeeld tropisch fruit), elders ter wereld kunnen deze middelen juist essentieel zijn voor een kwalitatieve en kwantitatieve oogst. Bovendien variëren de teeltomstandigheden sterk, waardoor middelen die in Europa niet nodig zijn, elders wel noodzakelijk kunnen zijn.

Agros had ook een vraag over vliegtuigtoepassing :
Vliegtuigtoepassing van gewasbeschermingsmiddelen is in Nederland al lang verboden en kent voor- én nadelen. Het is aan het betreffende land om de voordelen en de nadelen van een bepaalde toepassing af te wegen en naar aanleiding daarvan keuzes te maken.

Daarnaast is het Verdrag van Rotterdam van kracht. Landen die deel uitmaken van dit verdrag informeren elkaar over de gevaren en veiligheidsmaatregelen met betrekking tot stoffen die in de bijlage van het verdrag staan. Het transport van deze stoffen is alleen toegestaan na instemming van het importerende land (prior informed consent).

Klik hier voor de pdf