Persbericht: Extra restricties middelengebruik onnodig en onwenselijk


29 juli 2016


Extra restricties middelengebruik onnodig en onwenselijk

Nefyto reactie op afspraken maatschappelijke organisaties en supermarkten


Nefyto heeft kennisgenomen van het feit dat er afspraken worden gemaakt tussen enkele grote supermarkten en Greenpeace en Natuur & Milieu over het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt van aardappelen, groente en fruit in Nederland. Nefyto vindt extra restricties onnodig en onwenselijk.

Op zichzelf valt het te prijzen dat verdere stappen in de richting van verduurzaming worden gezet. Echter het is niet juist dat verduurzaming door supermarkten en maatschappelijke organisaties eenzijdig wordt uitgelegd met focus op beperking van het gewasbeschermingsmiddelengebruik. Duurzame productie van aardappelen, groenten en fruit omvat veel meer aspecten dan alleen inzet van chemische gewasbescherming. Met de afspraken wordt een onjuist beeld geschetst over de veiligheid van gewasbeschermingsmiddelen. In Nederland toegelaten middelen zijn veilig bij gebruik volgens het etiket, voor mens, milieu en dier, inclusief de bij.

Nefyto constateert een merkwaardige tegenstelling: de wettelijke eisen voor toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen worden steeds strenger, maar - kennelijk onwetend daarvan - voeren desondanks marktpartijen onder druk van Greenpeace en Natuur & Milieu verdere verscherpingen door.

Belangrijk kritiekpunt is verder dat de middelenlijst die de Natuur & Milieu heeft opgesteld en waarop Nefyto en Ctgb eerder fundamentele kritiek hebben geleverd, blind lijkt te worden gevolgd.

Het zal een grote uitdaging zijn voor de supermarkten om aan de toezeggingen te voldoen. Nu  zijn er al  in veel gewassen problemen met kwaliteit en opbrengst vanwege tekort schietende mogelijkheden om het gewas te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden. Dit levert onzekerheid op met betrekking tot oogstgarantie voor de teler. Vanuit het Expert Centre Speciality Crops worden jaarlijks lange lijsten van gewasbeschermingsknelpunten gesignaleerd waarvoor grotendeels oplossingen worden gezocht in de vorm van toegelaten middelen.

Ook is het zonder extra beperkingen op het gebied van gewasbescherming soms al moeilijk aan de vraag van de consument te voldoen en het aanbod op peil te houden. Onlangs deed zich dat nog voor bij de aanvoer van spinazie en andere bladgroenten als gevolg van de wateroverlast in Zuid-Oost Nederland.

Nefyto zal de afspraken tussen supermarkten en maatschappelijke organisaties bestuderen en toetsen of de regels omtrent het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hierin op basis van objectieve en controleerbare criteria zijn weergegeven. Nefyto blijft beschikbaar om haar productkennis en expertise op het gebied van gewasbescherming op een verstandige manier in te zetten ten behoeve van verdere verduurzaming.

Klik hier voor de pdf.