Nefyto kritisch over “Beter Leven keurmerk melkrund”

8 juli 2019


Nefyto kritisch op “Beter Leven keurmerk melkrund”

Onlangs heeft Nefyto een kritische reactie ingestuurd naar aanleiding van de raadplegingsronde voor het Beter Leven keurmerk melkrund met 1 ster.
De kritiek richt zich in het bijzonder op het gebruik van de milieumeetlat en de systematiek van milieubelastingspunten van CLM.
Nefyto heeft ernstige twijfels over de wijze waarop de milieumeetlat is opgezet:

  • De beoordelingscriteria en de berekeningsmethode van het CLM zijn onvoldoende transparant, de uitkomsten doorgaans niet verifieerbaar.  
  • Er is verschil van inzicht tussen Nefyto en CLM over de beoordeling van het effect van het organische stofgehalte voor de grondwaterberekeningen.
  • In de geactualiseerde milieumeetlat van 2019 zijn diverse aanpassingen gemaakt zonder etiketwijzigingen. Een bijstelling naar beneden betekent dat zo’n middel voorheen door CLM als (veel) schadelijker werd gezien, maar ook dat een agrarisch ondernemer onnodig in zijn keuze is beperkt.
  • Het CLM claimt regelmatig in overleg te zijn met de toelatinghouders van gewasbeschermingsmiddelen over de milieubelastingspunten en deze punten naar aanleiding van zo’n overleg te actualiseren. De praktijk is weerbarstiger. Het CLM is nauwelijks aanspreekbaar op fouten in het systeem. Actualisatie vindt pas plaats na druk door de desbetreffende toelatinghouder, waarbij 65% (!) van de milieubelastingspunten moest worden aangepast.
  • Nefyto zet grote vraagtekens bij de CLM-beoordelingswijze van het effect op bestuivers. Onduidelijk is hoe CLM tot haar indeling in A, B, C is gekomen. CLM baseert zich onder andere op gegevens van Koppert Biological Systems, terwijl het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden bij diverse producten geen enkele beperking op het etiket heeft gezet ten aanzien van bestuivers.

Beter Leven keurmerk stelt daarnaast voor dat binnen het keurmerk grond niet verhuurd mag worden voor de teelt van aardappel, bollen of lelies. Nefyto vindt dit een te sterke en onnodige inperking van de vruchtwisselingsmogelijkheden voor een melkveehouder. Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt immers ook gekeken naar vruchtopvolging. Daarnaast is vruchtwisseling een belangrijke maatregel voor een duurzame teelt die juist gestimuleerd zou moeten worden en past in het streven naar kringlooplandbouw.

Tot slot zet Nefyto vraagtekens bij de zorgvuldigheid waarmee de BLk-lijst van toegestane bestrijdingsmiddelen voor gras- en maïsland tot stand is gekomen. Het verzoek van Nefyto in de raadplegingsronde is de Blk-lijst niet toe te passen.
Klik hier voor de pdf.