Nefyto reactie vervolgadvies Gezondheidsraad

3 juli 2020


Gezondheidsraad: Geen duidelijke aanwijzingen voor gezondheidseffecten


Recent heeft de Gezondheidsraad een vervolgadvies opgesteld over de actuele stand van kennis over de gezondheidsrisico’s van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Samengevat stelt de Gezondheidsraad:

Er zijn geen duidelijke indicaties dat langdurige blootstelling aan lagere concentraties in Nederland leidt tot substantiële gezondheidseffecten, zoals de ziekte van Parkinson of schade aan de neurologische ontwikkeling van ongeboren en jonge kinderen.

Over gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson schreef het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden eerder dit jaar dat neurotoxiciteit bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen ook wordt beoordeeld en wanneer daar aanleiding toe is (bijvoorbeeld vanuit epidemiologische studies) wordt aanvullend gekeken naar de relatie met de ziekte van Parkinson. Daarnaast hebben de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA en het RIVM aangegeven mogelijke verbanden tussen blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson verder te willen onderzoeken. 

Ondanks dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor gezondheidseffecten bij langdurige blootstelling aan lagere concentraties, neemt dat de ongerustheid bij omwonenden van landbouwpercelen niet weg, zo stelt de Gezondheidsraad. Om vervolgens met diverse aanbevelingen te komen, waarbij het de vraag is of het overnemen daarvan wél de ongerustheid bij omwonenden zal wegnemen.

Nefyto onderschrijft de stelling van de Gezondheidsraad dat gestreefd moet worden naar een zo laag mogelijk blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen. Dit is ook het uitgangspunt voor de bij Nefyto aangesloten bedrijven, alsook bij de verdere uitwerking van geïntegreerde gewasbescherming, goede landbouwpraktijken en weerbare teeltsystemen.
Veilige en verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik daarvan zijn voor de bij Nefyto aangesloten bedrijven belangrijk. Ze spannen zich in om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen steeds te verbeteren en mogelijke risico’s voor mens, dier en milieu verder te verlagen. Nieuwe actieve stoffen, verbeterde toepassingen, verbeterde technieken en digitalisering helpen daarbij.

Het pleidooi van de Gezondheidsraad voor “toepassing van het voorzorgsbeginsel” vindt Nefyto ongelukkig geformuleerd, omdat dit de gedachte oproept dat het voorzorgsbeginsel nu niet wordt toegepast en dat is allerminst het geval. Gewasbeschermingsmiddelen mogen uitsluitend worden gebruikt na een uitgebreide en onafhankelijke toelatingskeuring. Daarmee is het voorzorgsbeginsel alom vertegenwoordigd binnen de gewasbescherming.

De Gezondheidsraad beschrijft de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen als “uitgebreid”, waarbij “wordt uitgegaan van een conservatieve blootstellingsschatting en gezondheidskundige grenswaarden”. Sinds 2014 maakt een aparte beoordeling van de risico’s voor omwonenden van agrarische percelen deel uit van de procedure.
Nefyto deelt niet de “pragmatische oplossing” van de Gezondheidsraad, door invoering van een extra veiligheidsfactor die de kans zou moeten verkleinen dat blootstelling vanuit verschillende bronnen en routes gezondheidsschade veroorzaakt. De noodzaak van zo’n veiligheidsfactor ontbreekt.


Klik hier voor de pdf