Uitspraak rechter gewasbeschermingsmiddelen in lelieteelt

Onevenwichtige uitspraak van de rechtbank Roermond voedt ten onrechte zorgen over gewasbeschermingsmiddelen

In een kort geding aangespannen door omwonenden is door de rechter voorlopig een verbod opgelegd voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor lelieteelt op een specifiek perceel. Het gaat om een perceel nabij een woonwijk in Sevenum (Limburg). CropLife NL betreurt deze uitspraak, die weliswaar een individuele situatie betreft, maar onvoldoende oog heeft voor de zorgvuldige beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en de stand van de wetenschap.

De uitspraak betreft een kort geding waarbij het oordeel zich beperkt tot de door partijen aangedragen feiten en argumenten. Desondanks doet een dergelijke individuele uitspraak sterk afbreuk aan investeringen in gewasbeschermingsmiddelen, die noodzakelijk zijn voor een rendabele teelt van gewassen in Nederland. De betreffende teler maakt gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in overeenstemming met de wet en gebruiksvoorschriften. De uitspraak miskent dat gebruikers, omwonenden en de samenleving op basis van het zeer solide toelatingssysteem in Nederland en Europa erop moeten kunnen vertrouwen dat het gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen veilig is voor mens, dier en milieu. Dat de teler aanvullende maatregelen nemen, zoals het aanhouden van een bufferstrook van maar liefst 50 meter met vanggewassen, is uit hoefde van de risico's niet noodzakelijk maar wordt door de rechter genegeerd.  De complexiteit van het toelatingsbeleid en de vele wetenschappelijke studies en opinies lenen zich slecht voor een beperkte belangenafweging in kort geding. De zaak vraagt dan ook om een volledige beoordeling van de feiten en omstandigheden.