Persbericht Analyse van eerste 500 Erfemissiescans: Verminderen emissie vanaf het erf vraagt nog ste


14 juli 2016


Analyse van eerste 500 Erfemissiescans: Verminderen emissie vanaf het erf vraagt nog steeds aandacht


Tijdens een themamiddag “Emissiebeperking in de Praktijk” gehouden op donderdag 14 juli werd de analyse van de eerste 500 scans van de Erfemissiescan Gewasbescherming gepresenteerd. De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Uit de analyse blijkt dat meer dan 90 procent van de agrariërs die de vragenlijst invulden verantwoord omgaat met restvloeistof na een bespuiting. Ongeveer 60 procent verspreidt de vloeistof verdund over het perceel. Anderen nemen de restvloeistof mee naar het erf voor zuivering of hergebruik.
 

Door het invullen van de erfemissiescan kunnen agrariërs eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Zij beantwoorden vragen over het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie. Als resultaat krijgen ze te zien bij welke van deze activiteiten emissie naar het oppervlaktewater optreedt. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om emissie vanaf het erf te verminderen.

De percentages uit de analyse zijn niet representatief voor Nederland, maar geven wel een beeld van de aandachtspunten om emissies (verder) terug te dringen.
Uit de analyse komt ook naar voren dat er nog steeds telers zijn die overgebleven vloeistof laten weglopen in de mestkelder of over de weg. Het Toolboxteam Emissiebeperking, dat het initiatief nam voor het ontwikkelen van de scan is hiervan geschrokken.
 Veruit de meeste respondenten, maar nog niet alle, hebben hun spuitmachine onder dak staan of buiten, maar dan op onverharde ondergrond. Stalling buiten op verharde ondergrond is wettelijk niet toegestaan. Uit de analyse van de erfemissiescan blijkt ook dat zo’n 15 procent van de agrariërs de veldspuit reinigt op een vloeistofdichte vloer. Opmerkelijk is dat niet meer dan een derde van deze groep de opgevangen vloeistof kan zuiveren.

Tijdens komend najaar en winter zal de erfemissiescan opnieuw onder de aandacht van agrariërs en loonwerkers worden gebracht. Ook komt er een loket voor praktijkvragen over erfemissie en worden mogelijkheden verkend om investeringen voor emissiereductie laagdrempeliger te maken. Het Toolboxteam Water streeft ernaar om komend jaar vijfduizend agrariërs en loonwerkers te bereiken. Daarvoor wordt de scan uitgebreid met specifieke aandachtspunten voor de bollenteelt en de fruitteelt.

De Erfemissiescan is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies en Broos Water op verzoek van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto. Deze organisaties zijn in 2014 gestart met de Toolbox Emissiebeperking (www.toolboxwater.nl), waar de Erfemissiescan onderdeel van uitmaakt. De ontwikkeling van de Erfemissiescan is mogelijk gemaakt met financiële steun van TOPPS.

Klik hier voor de pdf.