Persbericht: Artemis en Nefyto starten juridische procedure tegen gebruiksverbod buiten de landbouw


13 oktober 2017

Artemis en Nefyto starten juridische procedure tegen gebruiksverbod buiten de landbouw

De overheid heeft vorig jaar een verbod ingesteld op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen en is voornemens om per 1 november 2017 dit verbod uit te breiden tot alle toepassingen buiten de landbouw. Ondanks bezwaren van Artemis en Nefyto zet de overheid dit verbod door. Genoemde organisaties vinden het verbod onrechtmatig, ongegrond en onwenselijk en hebben daarom besloten een juridische procedure tegen de Staat te starten.

Het voorgenomen verbod treft het gebruik van ALLE gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw en dus zowel alle chemische als alle biologische middelen.

Onrechtmatig
Artemis en Nefyto vinden dat het verbod in strijd is met de regels die gelden voor de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, alsmede met de regels voor het vrije verkeer van goederen en diensten. Het gaat daarbij om het algemene principe dat de overheid het gebruik verbiedt van gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegelaten na een strenge beoordeling door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Met het verbod ondergraaft de overheid haar eigen nationale en Europese wettelijk kader voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.

Ongegrond
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw levert geen risico’s op voor de mens en geen onaanvaardbare risico’s voor het milieu. Bij gebruik volgens het etiket zijn toegelaten gewasbeschermingsmiddelen veilig. Er zijn geen nieuwe - op wetenschap gebaseerde - argumenten om een gebruiksverbod te rechtvaardigen.
De beschikbaarheid van mechanische alternatieven voor onkruidbestrijding op verhardingen is voor de overheid een belangrijk argument voor het verbod. Maar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw gaat over méér dan alleen onkruidbestrijding op verhardingen en voor deze toepassingen is mechanische bestrijding niet geschikt. Artemis en Nefyto stellen dat voor alle gebieden buiten de landbouw aanvaardbare gewasbeschermingsmiddelen - zowel biologische als chemische - voorhanden moeten zijn en dat daarnaast de ontwikkeling van veelbelovende laag-risico-stoffen (“groene gewasbeschermingsmiddelen”) door het verbod gefrustreerd worden. Daarnaast is in een Life Cycle Analysis gebleken dat fysische en thermische onkruidbestrijding milieutechnisch ongunstiger zijn dan gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Onwenselijk
Overheid, bedrijfsleven en maatschappij streven naar vergroening van de gewasbescherming. Nederland wil daarmee Europees vooroplopen en heeft met de aanwezige innovatieve gewasbeschermingsindustrie en deskundige toeleveranciers en gebruikers een goede uitgangspositie. Als de afzetmarkt voor middelen buiten de landbouw wegvalt, zet dit ook de gewenste “vergroening” van gewasbescherming binnen de landbouw onder druk.

Gewasbescherming is altijd nodig geweest en blijft ook altijd nodig, ook buiten de landbouw. Het aantal uitzonderingen op het gebruiksverbod op verhardingen, alsmede de uitbreiding ervan per 1 november 2017 toont dit aan. Het verbod leidt tot illegaal gebruik; een trend die momenteel al zichtbaar is. Artemis en Nefyto vinden dit een ongewenste ontwikkeling.

In de aanloop naar het verbod hebben Artemis en Nefyto regelmatig, maar zonder resultaat bij de overheid aangedrongen hier van af te zien. Genoemde partijen zien zich nu genoodzaakt een juridische procedure te starten. De dagvaarding is op 12 oktober 2017 uitgebracht.

Klik hier voor de pdf.