Persbericht: Gemeenten en bedrijven betalen de rekening voor verbod gewasbeschermingsmiddelen buiten


30 maart 2016


Gemeenten en bedrijven betalen de rekening voor verbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw


Vandaag heeft staatssecretaris Dijksma het besluit gepubliceerd waardoor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen met ingang van 31 maart 2016 niet meer is toegestaan. Gemeenten, terreinbeheerders en bedrijven krijgen te maken met hogere kosten voor onkruidbestrijding. Niet-chemische methoden voor de bestrijding zijn duurder, minder effectief en zorgen voor extra CO2 en fijnstof. Omdat het onkruid minder effectief bestreden kan worden, zal ook het straatbeeld veranderen. Daarnaast vreest Nefyto voor een forse toename van het gebruik van illegale en dus risicovolle middelen.

De afgelopen jaren hebben terreinbeheerders geïnvesteerd in apparatuur die het mogelijk maakt om heel gericht en met een minimale hoeveelheid onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen toe te passen. Die innovatie en investering is nu praktisch waardeloos. Spoorwegen, vliegvelden en de petrochemische industrie zijn uitgezonderd van het verbod. Ook blijft de pleksgewijze bestrijding op verhardingen van een tweetal onkruidsoorten (duizendknoop, ambrosia) mogelijk.

Het professioneel gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen wordt niet beëindigd vanwege risico’s voor mens, dier of milieu. De toelatingen van de betreffende middelen blijven ook in stand. De middelen zijn beoordeeld en toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Zij voldoen daarmee aan de voorwaarden die de maatschappij stelt aan de veiligheid van de producten.
Wat betreft waterkwaliteitsdoelen erkent Nefyto de problemen met de overschrijding van de drinkwaternorm voor het middel glyfosaat in oppervlaktewater dat is bestemd voor de drinkwaterbereiding. Daarvoor werd in het verleden het gebruik op verhardingen al ingeperkt. De vraag is of deze problemen met het verbod zullen worden opgelost. Er zijn geen andere waterkwaliteitsproblemen die worden toegeschreven aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. 

Het “kromme” van het onderhavige besluit is dat de ene overheidsinstantie het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen (na zorgvuldige toetsing op wetenschappelijke criteria) toestaat, terwijl een andere overheidsinstantie het gebruik (op emotionele/politieke gronden) verbiedt.

In de aanloop naar het besluit is Nefyto kritisch geweest over de juridische haalbaarheid van het gebruiksverbod, maar nu het besluit er ligt, zullen de Nefyto-deelnemers dit betrekken bij hun advisering.
Nefyto is zeer benieuwd naar het advies van de Raad van State over dit besluit. Bij het uitbrengen van dit persbericht is het advies van de Raad van State echter nog niet beschikbaar. Toelatinghouders zullen juridische procedures tegen het besluit starten.

Klik hier voor de pdf.