Persbericht: Gewasbeschermingsmiddelen nog steeds dringend nodig


21 juni 2019


Gewasbeschermingsmiddelen nog steeds dringend nodig

Conclusie van PBL: gebrek aan effectieve alternatieven.

Op het gebied van verduurzaming van gewasbescherming is op verschillende terreinen vooruitgang geboekt en is de trend positief. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de Tussenevaluatie van de Nota Gezonde Groei, Duurzame Oogst. Nefyto is tevreden over deze hoofdconclusie. De inspanningen van telers, adviseurs, afnemers én industrie leiden dus tot resultaat.

Tegelijkertijd blijkt dat niet alle doelen van het nationale gewasbeschermingsbeleid zijn gehaald. Voorafgaand aan het vaststellen van de doelen is overigens ook niet nagegaan of deze doelen haalbaar waren. Het doel op het gebied van voedselkwaliteit is wél gehaald. Vertraging van wetgeving (Activiteitenbesluit) is naar de mening van Nefyto overigens een belangrijke oorzaak van het niet tijdig bereiken van een aantal doelstellingen. Juist in de laatste periode zijn veel verbeteringen zichtbaar geworden; dit is helaas niet meegenomen in de Tussenevaluatie, want deze kijkt tot 2017.

Het PBL stelt in haar persbericht dat gewasbeschermingsmiddelen nog steeds routinematig worden gebruikt en dat de overheid er goed aan doet om het onderzoek naar niet-chemische alternatieven verder te stimuleren. Nefyto trekt uit het PBL-onderzoek de conclusie dat - zolang alternatieven ontbreken - gewasbeschermingsmiddelen nog steeds dringend nodig zijn voor een gezonde, veilige productie van agrarische producten van goede kwaliteit. Gewasbeschermingsmiddelen zijn de strengst beoordeelde stoffen ter wereld en een veilig en verantwoord gebruik is voor Nefyto en de aangesloten bedrijven uitgangspunt. De beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen loopt de laatste tijd echter sterk terug. Vanuit de sectoren zijn er ook zorgwekkende berichten over het steeds vaker ontbreken van de juiste instrumenten.

Nefyto en de aangesloten bedrijven zullen zich – in lijn met de Nefyto Visie en Ambitie – blijven inzetten voor verdere verduurzaming van gewasbescherming en bevordering van geïntegreerde teelt. Zo is Nefyto partner in de Toekomstvisie 2030, werken we met de sector samen in nieuwe emissiebeperkende maatregelen en investeert de industrie flink in groene gewasbeschermingsmiddelen. Een goed gevulde gereedschapskist van de teler – met daarin biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen - is ook voor de toekomst van het grootste belang.

Klik hier voor de pdf.