Persbericht: Nefyto: LTO Actieplan Schoner, Groener, Beter is belangrijke stap vooruit


18 november 2014


Nefyto: LTO Actieplan Schoner, Groener, Beter is belangrijke stap vooruit

Prioriteit voor industrie bij emissiereductie

Het LTO Actieplan Schoner, Groener, Beter over plantgezondheid en gewasbescherming wordt door Nefyto positief ontvangen. Er is in de huidige, economisch onzekere tijden voor de land- en tuinbouw lef nodig om harde toezeggingen te doen, bovenop de reeds geldende maatregelen en voorschriften. Daar is vanuit de industrie steun en respect voor. Wel vindt Nefyto dat emissiebeperking eigenlijk niet kan wachten tot “morgen of overmorgen”. De ambitie van de industrie is dat emissiebeperking sneller en concreter wordt toegepast. Daarvoor zal zij zich blijven inzetten.


Beperking emissie in belang mens, dier en milieu
Nefyto ziet een brede implementatie van emissie-reducerende maatregelen en technieken als urgent. Dit is nodig om de politieke en maatschappelijke doelstellingen te halen voor de bescherming van mens, dier en milieu. Daarnaast versterkt het Actieplan het behoud van bestaande toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen die telers nodig hebben om gewassen gezond te houden, zodat zij een optimale oogst van goede kwaliteit kunnen realiseren.

Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en de omgang daarmee op het erf, kan en moet zorgvuldiger. Dat LTO Nederland bij de achterban steun heeft gekregen voor aanvullende acties en maatregelen stemt positief.

Bij de voorbereiding van het plan is Nefyto betrokken geweest en ook bij de uitvoering van het plan zal Nefyto vanuit haar product-stewardship-verantwoordelijkheid ondersteuning geven. Op het gebied van emissie naar water is de campagne Toolbox Emissiebeperking (www.toolboxwater.nl) daarvan een concreet voorbeeld.

Kleine teelten en groene middelen
De industrie ontvangt veel signalen vanuit de agrarische sector dat er steeds minder mogelijkheden zijn om gewassen te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden. De uitvoering van de Europese Toelatingsverordening zal de komende jaren het middelenpakket nog verder onder druk zetten. Met name in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland is hierover al grote ongerustheid bij telers. Duidelijk is dat ook Nederland en in het bijzonder de kleine teelten hierdoor extra zullen worden getroffen.

Op verzoek van LTO Nederland heeft Nefyto daarom besloten om de komende jaren financieel bij te dragen aan het Fonds Kleine Toepassingen. Deze toezegging komt bovenop de forse inspanningen die de toelatinghouders in Nederland al doen om toelatingen voor specifieke gewassen beschikbaar te krijgen en te houden.

Ook op het gebied van vergroening van het middelenpakket leveren de bij Nefyto aangesloten bedrijven een belangrijke bijdrage. In de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen die in juli 2014 tussen Staatssecretaris Dijksma, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is afgesloten, is een groot aantal producten betrokken van bij Nefyto aangesloten bedrijven. De Green Deal heeft tot doel vaart te krijgen in de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen. Het ontbreken van duidelijkheid over het wettelijke kader vertraagt momenteel het op de markt komen van deze producten.

Klik hier voor de pdf.