Persbericht: Nefyto publiceert afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen met uitgebreide toelichting


14 december 2017


Nefyto publiceert afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen met uitgebreide toelichting


Medio december heeft Nefyto de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland gepubliceerd. De publicatie betreft niet alleen de cijfers van 2016, ook de trends vanaf 1990 worden inzichtelijk gemaakt en toegelicht. Dit streven naar transparantie komt voort uit de visie en ambitie van Nefyto.

De december-editie van het Nefyto Bulletin is in zijn geheel gewijd aan de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen. Op de voorpagina van deze speciale uitgave staat de totaalafzet van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland sinds 1990 weergegeven. De grafiek laat zien dat de totaalafzet (uitgedrukt in kilogram actieve stof) sinds 1990 licht is afgenomen. Nefyto verwacht dat de daling in de totaalafzet zal doorzetten. Dit is vooral te danken aan groeiende kennis en voortschrijdende technologische ontwikkeling, met daarin een belangrijke rol voor de precisielandbouw.

Vier hoofdgroepen
Van de vier hoofdgroepen van gewasbeschermingsmiddelen worden trendgrafieken getoond. Daarin is te zien dat de afzet van herbiciden (licht) is toegenomen en de afzet van fungiciden gestegen. De afzet van insecticiden is fors gedaald en de afzet van overige middelen substantieel gedaald. Iedere grafiek gaat vergezeld van een toelichting waarin de achterliggende ontwikkelingen worden uiteengezet.

De lichte toename in de afzet van herbiciden komt vooral doordat de breedwerkende middelen zo goed als verdwenen zijn. De tegenwoordig toegelaten herbiciden werken specifieker. Daar zijn meer verschillende middelen van nodig voor hetzelfde resultaat.
Het middelenpakket tegen schimmels (fungiciden) bestaat wel nog steeds voor een deel uit breedwerkende middelen. Kenmerkend voor fungiciden is dat het gebruik hiervan voortdurend een zoektocht is naar het vermijden van resistentieontwikkeling. De fungicidenafzet is vooral toegenomen door de toenemende agressiviteit van bijvoorbeeld Phytophthora, de belangrijke schimmelziekte in aardappelen.
De afzet van insecticiden (en acariciden) is sinds 1990 sterk afgenomen. Dit ondanks het feit dat ook hier in de loop der jaren de breedwerkende middelen zijn vervangen door specifiek werkende middelen, waarvan bij elkaar opgeteld meer kilogrammen nodig zijn. Dit wordt echter meer dan gecompenseerd door de introductie van middelen die in een zeer lage dosering worden toegepast en door zaadcoating.
De afzet van overige middelen is sinds 1990 in aanzienlijke mate gedaald. De belangrijkste verklaring hiervoor ligt in het bijna niet meer toepassen van natte grondontsmetting (fumigantia, tegen aaltjes).

Visie en ambitie
Eind 2016 presenteerde Nefyto haar Visie en ambitie. Die luidt: 'Duurzaam en helder naar de toekomst'. Nefyto zegde toe de transparantie ten aanzien van de afzet van gewasbeschermingsmiddelen te vergroten. In het kader hiervan heeft Nefyto nu de afzetcijfers met een uitgebreide toelichting gepubliceerd.