Persbericht: Start Europees project voor beperken emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervl


2 juni 2015


Start Europees project voor beperken emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater

Vandaag 2 juni is de start van het project TOPPS Nederland dat zich richt op het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater. TOPPS staat voor Train Operators to Promote best Practices and Sustainability en bestaat in Nederland uit twee deelprojecten: het uitwerken van een erfemissiescan voor telers en een demonstratieproject voor het terugdringen van afspoeling vanaf percelen.

Het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt voor Nefyto. Via projecten als Schone Bronnen en WaterABC is samen met andere partijen al veel bereikt. Eind 2013 werd de Toolbox Emissiebeperking geïntroduceerd, waar meer dan 9000 telers mee werden bereikt. Aandacht voor emissiebeperking blijft nodig, daarom introduceren Nefyto en de Europese koepelorganisatie ECPA nu het Europese TOPPS-project in Nederland.

Emissie vanaf het erf is een belangrijke route voor de belasting van het oppervlaktewater met  gewasbeschermingsmiddelen. Met steun van TOPPS zal een digitale erfemissiescan worden ontwikkeld. In het najaar zullen adviseurs van de distributiebedrijven aangesloten bij Agrodis minimaal 500 van deze scans bij telers afnemen. Aan de hand van de scan volgt (indien nodig) een advies, waarbij de Toolbox Emissiebeperking en de Best Management Practices van TOPPS belangrijke hulpmiddelen zijn.

Het “Demoproject perceelemissie Kollumerwaard” wil akkerbouwers - pootaardappeltelers in Noord-Nederland praktische maatregelen laten zien, die daadwerkelijk de uit- en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen. Daarbij horen onder andere de aanleg van drempels, greppels met compost langs het oppervlaktewater, rijpaden en een bodemconditioner. Het gaat hier om een samenwerking tussen TOPPS, Nefyto, Stichting Proefbedrijven Noordelijke Akkerbouw en LTO Noord.

Beide deelprojecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met LTO Nederland en zijn ook onderdeel van het LTO Actieplan gewasbescherming 2015-2020 “Schoner, Groener, Beter!”

Ten behoeve van het TOPPS Nederland Project zijn twee flyers ontwikkeld. Deze kunt u downloaden via de Nefyto-website.

Voor meer informatie over TOPPS: klik hier.

Klik hier voor de pdf.