Persbericht: Uitstel en aanpassing voorstellen beperkingen neonicotinoïden noodzakelijk


25 april 2018


Nefyto: Uitstel en aanpassing voorstellen beperkingen neonicotinoïden noodzakelijk


Nefyto vindt het onbegrijpelijk dat Minister Schouten in haar brief aan de Tweede Kamer van 24 april 2018 aangeeft in te stemmen met het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van de drie neonicotinoïden imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin verder te beperken. Nefyto is van mening dat de Minister op 27 april in Brussel moet vragen om uitstel van stemming en aanpassing van het voorstel, in lijn met het advies van het Ctgb. Nefyto meent dat uitstel en aanpassing gegrond is om een aantal redenen.


Ctgb: Beperkingen gaan verder dan nodig om bijen te beschermen

Ten eerste gaan de beperkingen in het voorstel van de Europese Commissie, waarmee Minister Schouten wil instemmen, verder dan nodig is om de veiligheid voor bijen te waarborgen. Het Ctgb wijst er in haar advies op dat risicoreducerende maatregelen mogelijk zijn waardoor voor een aantal toepassingen een veilig gebruik kan worden vastgesteld en adviseert de minister om de Europese Commissie te verzoeken het voorstel aan te passen. Minister Schouten gaat in haar standpuntbepaling wel erg snel aan dit advies voorbij. Nefyto is van mening dat de Minister er bij de Europese Commissie en haar Europese collega’s voor moet pleiten deze restricties alsnog mee te nemen bij de besluitvorming.


NVWA: Grote impact voor Nederlandse teelten

Ten tweede heeft het voorstel van de Europese Commissie voor de Nederlandse teelten een grote impact. Dit volgt uit de Impact analyse van de NVWA die de Minister zelf aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Grote impact wordt verwacht in de teelt van pootaardappelen, graszoden, suikerbieten, voederbieten, hop en de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen. De teelt van andijvie, sla en boerenkool gaat er ook onder lijden. Ook van de telers en van de verschillende ketenpartijen hoort Nefyto verontrustende berichten over het gebrek aan alternatieven. LTO Akkerbouw spreekt van het einde van de bietenteelt in Nederland.


Basis besluit deugt niet

Verder is het voorstel van de Europese Commissie niet deugdelijk omdat het is gebaseerd op niet-goedgekeurd toetsingskader. Deze concept EFSA Bee Guidance wordt al jarenlang in Europa besproken, maar is nog steeds niet door de lidstaten goedgekeurd, omdat deze in de huidige vorm niet praktisch uitvoerbaar is. De Minister erkent in haar brief aan de Tweede Kamer dat het richtsnoer, conform de geldende procedures, nog niet zou mogen worden toegepast, maar wil niettemin instemmen met een besluit waarin dat wél gebeurt. In een persbericht noemde Nefyto al eerder dat de toepassing van dit niet-goedgekeurde richtsnoer kan leiden tot een verbod op alle insecticiden, inclusief biologische producten.

Kortom, Nefyto begrijpt niet dat de Minister, gezien de adviezen van het Ctgb en de NVWA, toch wil instemmen met het voorstel van de Europese Commissie om een drietal neonicotinoïden ingrijpend te beperken.


Wat draagt de industrie bij aan de gezondheid van bijen en bestuivers?

In de politiek en bij het algemene publiek bestaan er grote zorgen over de gezondheid van de bijen en bestuivers en de biodiversiteit in zijn algemeenheid. Nefyto en de bij Nefyto aangesloten bedrijven delen deze zorgen; bestuivers zijn van groot belang voor de landbouw. Nefyto is zelf ook actieve partij in het Actieprogramma Bijengezondheid, partner bij de onlangs ondertekende Nationale Bijenstrategie en nauw betrokken bij vele initiatieven op het gebied van bijengezondheid. Ook verwelkomt Nefyto een werkbare Bee Guidance. Hiertoe heeft de industrie constructieve voorstellen gedaan om uit de impasse te geraken en tot een realistische, werkbare beoordeling voor de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen te komen.

Klik hier voor de pdf.