Reactie CropLife NL n.a.v. bericht NU.nl - Gezondheid boeren

9 maart 2023


Reactie van CropLife NL naar aanleiding van bericht op NU.nl met als titel “Gezondheid boeren op het spel door grote cocktail van landbouwgif”

We begrijpen dat het bericht op NU.nl zorgen en vragen kan oproepen. Graag willen we het een en ander in perspectief plaatsen.
 
Toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn veilig
  • Om er voor te zorgen dat er voldoende, veilig en gezond voedsel kan worden geproduceerd, moeten gewassen worden beschermd tegen ziekten, plagen en onkruiden. Inzet van biologische en synthetische gewasbeschermingsmiddelen zijn daar onderdeel van.
  • Als gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, dan is het logisch dat een combinatie van deze stoffen wordt teruggevonden. Daarom is het belangrijk inzicht te hebben in het gedrag van deze stoffen en de effecten hiervan op mens, dier en milieu. Dit is in Europese regelgeving vastgelegd.
  • Om deze redenen mag een gewasbeschermingsmiddel uitsluitend worden gebruikt als onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat de toepassing geen effecten heeft op de gezondheid van mensen en er geen onaanvaardbare risico’s zijn voor het milieu. Het onderzoek wordt beoordeeld door een onafhankelijke overheidsinstantie, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).
  • Het beoordelingskader voor deze middelen wordt voortdurend op basis van nieuwe inzichten aangepast. Om er voor te zorgen dat de middelen bij gebruik onder alle omstandigheden veilig zijn, worden bij de toelatingsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen ruime veiligheidsfactoren gehanteerd.
  • Daarnaast worden gewasbeschermingsmiddelen periodiek herbeoordeeld op basis van de meest actuele beoordelingskaders, zodat men erop kan vertrouwen dat het gebruik van de middelen veilig is en blijft. CropLife NL ondersteunt dit beleid en de Europese aanpak.
 
Geen gezondheidsrisico’s voor boeren en omwonenden
  • NU.nl verwijst naar onderzoek van het RIVM uit 2018 over gezondheidseffecten voor omwonenden van landbouwpercelen. Het rapport bevestigt dat stoffen afkomstig van gewasbeschermingsmiddelen en andere producten aanwezig zijn in de omgeving van landbouwpercelen. Ten aanzien van de gezondheidseffecten wordt geconcludeerd (quote): “Over het algemeen vinden we geen duidelijke verbanden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen. Mensen die dichter bij landbouwpercelen wonen leken over het algemeen zelfs wat gezonder te zijn dan mensen die daar verder vandaan wonen.”
  • Naar aanleiding van onderzoek naar de blootstelling van omwonenden van landouwpercelen concludeert het Ctgb (quote): “Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen volgens de voorschriften lopen omwonenden geen gezondheidsrisico’s. Er worden geen veilige marges overschreden. Dit wordt opnieuw bevestigd in de tweede Gezondheidsverkenning omwonenden landbouwpercelen (2020) van het RIVM. In 2019 trok het Ctgb een vergelijkbare conclusies naar aanleiding van het onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden en het bodemonderzoek in Westerveld.”
 
Onderzoek tot nu toe: geen gezondheidsrisico’s cocktaileffecten
  • In tegenstelling tot wat het artikel suggereert, wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar cocktail-effecten van gewasbeschermingsmiddelen. Deze onderzoeken richten zich vooralsnog vooral op mogelijke risico’s van zeer kleine hoeveelheden van gewasbeschermingsmiddelen (residuen) in ons eten en drinken.
  • Naar aanleiding van recent onderzoek concludeert het RIVM (quote): “In het onderzoek is gekeken of de dagelijkse cumulatieve blootstelling aan resten van gewasbeschermingsmiddelen in voedsel een risico zou kunnen vormen voor de volksgezondheid. Dit is berekend voor twee specifieke groepen gewasbeschermingsmiddelen die inwerken op het zenuwstelsel, en voor vier leeftijdsgroepen. Voor deze groepen bleek er in alle gevallen geen gezondheidsrisico’s voor de Nederlandse bevolking te zijn.
  • Onderzoek naar gecombineerde blootstelling via andere routes dan voedsel is nog schaars. CropLife NL vindt het belangrijk dat meer onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de gecombineerde effecten van gewasbeschermingsmiddelen plaatsvindt.

klik hier voor de pdf