Reactie CropLife NL op maatschappelijk manifest bestrijdingsmiddelen

28 april 2023


Reactie CropLife NL op maatschappelijk manifest bestrijdingsmiddelen

 
Diverse maatschappelijke en milieuorganisaties hebben recent opgeroepen tot een verandering in het beleid voor de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Doel hiervan is te komen tot een gezond, groen en veilig Nederland.

Dezelfde waarden – gezond, groen en veilig – zijn uiteraard ook belangrijk voor de fabrikanten van chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen aangesloten bij CropLife NL. De gewasbeschermingssector is al jaren volop in beweging, we bevinden ons in een transitie. Zo neemt het aandeel biologische en laag-risico middelen snel toe. Naar verwachting zijn in 2025 30% van de middelen die onder andere door de CropLife NL bedrijven op de markt worden gebracht groen. Deze middelen zijn samen met de innovatieve chemische middelen een noodzakelijk onderdeel van de maatregelen die een teler moet treffen om zijn gewassen gezond te houden en oogsten zeker te stellen.

De nieuwe chemische middelen werken steeds nauwkeuriger, zijn vaker gericht op één ziekte of plaag en hebben een aanzienlijk lagere milieu impact dan 10 jaar geleden. Het is van belang dat zowel de chemische als de biologische middelen veilig toepasbaar zijn voor mens, dier en milieu. Daarom wordt het voorzorgprincipe toegepast. Het gebruik van deze middelen is niet toegestaan, tenzij het specifieke gebruik veilig is bevonden door de autoriteiten EFSA en Ctgb en hiervoor een toelating is afgegeven.

De transitie is binnen onze bedrijfssector al enige tijd geleden ingezet en is breed opgepakt. Dat blijkt onder andere uit de investeringen in biologische middelen, die op EU-niveau tot 2030 tenminste 4 miljard euro bedragen. Daarnaast wordt tot 2030 tenminste 10 miljard euro geïnvesteerd in digitale en precisietechnieken. Maar ook in ontwikkeling van waarschuwingssystemen, schadedrempels en de integratie van gewas-, bodem- en weergegevens die tezamen zorgen voor een veel gerichtere inzet van middelen. Hierdoor worden middelen alleen toegepast op plaatsen wanneer en waar het noodzakelijk is, en wordt onnodig gebruik en blootstelling naar mens, dier en milieu aanzienlijk verminderd.

We willen en kunnen deze transitie niet alleen uitvoeren, dat vraagt om een gezamenlijke inspanning, zoals bijvoorbeeld in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030, met een open en eerlijke dialoog, samen met maatschappelijke en milieuorganisaties waardoor de benodigde stappen gemaakt kunnen worden. De bij CropLife NL aangesloten bedrijven gaan graag de uitdaging aan om Nederland steeds gezonder, groener en veiliger te maken.   

Klik hier voor de pdf