Reactie op motie tegen verlenging toelating glyfosaat

7 september 2023


Reactie CropLife NL op motie tegen verlenging toelating glyfosaat


Vandaag heeft een meerderheid van de Tweede kamer voor een motie gestemd die de regering oproept om tegen de verlenging van de toelating van glyfosaat te stemmen. Deze motie was eerder vandaag ingediend door de Kamerleden Vestering en Bromet. 
CropLife NL vindt het zeer ongewenst dat een meerderheid van de Kamer het oordeel van wetenschappelijke instanties zoals EFSA en het Ctgb doorkruist en daarmee het vertrouwen in het beoordelingsproces ondermijnt. De politiek heeft de kaders zelf gesteld voor het wetenschappelijk beoordelingsproces en zou dit moeten volgen bij de individuele beoordeling van stoffen en gewasbeschermingsmiddelen. 


Binnen Europa zijn duidelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop gewasbeschermingsmiddelen moeten worden beoordeeld, aan welke eisen onder andere een toelatingsdossier moet voldoen en hoe een objectief oordeel wordt gevormd over de veiligheid van een werkzame stof of middel. Aan de hand van studies bepalen deskundigen van EFSA en van landelijke toelatingsautoriteiten, zoals het Ctgb, of een actieve stof of een middel veilig toepasbaar is en er geen sprake is van een onaanvaardbaar risico voor mens, dier en milieu. Beoordeling van een dossier neemt jaren in beslag en wordt uiterst zorgvuldig uitgevoerd. Voordat EFSA, het Ctgb en andere beoordelende instanties tot een positief advies over de goedkeuring komen, worden eerst alle vragen beantwoord, indien nodig aanvullende studies aangeleverd of is er op basis van zgn. expert judgement aangetoond dat er geen onaanvaardbaar risico voor mens, dier of milieu is.

Door als partij het oordeel van deskundigen te doorkruisen zorg je niet alleen voor verwarring in de samenleving, maar ook dat innovaties stil komen te liggen. Bedrijven zullen stoppen met investeren omdat politieke willekeur het onmogelijk maakt hun investeringen terug te verdienen. 

CropLife NL is stellig van mening dat je de uitermate complexe beoordeling van individuele stoffen en gewasbeschermingsmiddelen bij de wetenschappelijke beoordelaars moet laten liggen. De politiek heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de kaders voor deze beoordeling vast te stellen, waarbij de eisen aan een toelatingsdossier en beoordelingscriteria worden bepaald. De bedrijven aangesloten bij CropLife NL confirmeren zich ook aan dit beoordelingssysteem. Als dan uit de beoordeling blijkt dat een stof of middel veilig toepasbaar is, dan moet de politiek en uiteindelijk de samenleving op dat oordeel kunnen vertrouwen.