Ziekte van Parkinson - Gewasbeschermingsmiddelen

Ziekte van Parkinson - Gewasbeschermingsmiddelen

Geen duidelijke oorzaak voor de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Een duidelijke oorzaak is nog niet gevonden. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken die samen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de ziekte (Bron: website parkinsonnet.nl1). Bekend is dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan de chemische stof dopamine in de hersenen, als gevolg van het afsterven van de hersencellen die de dopamine produceren. Waarom die cellen afsterven is nog niet precies bekend. Elementen die hierbij mogelijk een rol kunnen spelen zijn onder andere: achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren zoals aanraking met giftige stoffen.


Gewasbeschermingsmiddelen zijn de best onderzochte stoffen

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden gebruikt wanneer door onafhankelijke beoordelingsinstanties is vastgesteld dat het middel veilig kan worden gebruikt. Bij geen enkele andere chemische stof is de toetsingsprocedure zo streng als bij een gewasbeschermingsmiddel.

Veilige en verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen zijn voor de bij Nefyto aangesloten bedrijven het uitgangspunt. Daarom spannen zij zich in om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen steeds te verbeteren en mogelijke risico’s voor mens, dier en milieu verder te verlagen. Nieuwe actieve stoffen, verbeterde toepassingen, verbeterde technieken en digitalisering helpen daarbij.

De bij Nefyto aangesloten bedrijven doen standaard én als onderdeel van de toelatingsprocedure van gewasbeschermingsmiddelen neurotoxicologische studies. De resultaten van deze studies worden in het kader van de toelatingsprocedure gedeeld met en beoordeeld door EFSA en het Ctgb. Overigens kunnen de uitkomsten ook aanleiding zijn de ontwikkeling van een actieve stof te stoppen en de procedure voor de toelating niet te starten.

De toelatingsbeoordeling van stoffen en gewasbeschermingsmiddelen vindt plaats op basis van vast voorgeschreven onderzoeken en daarbij behorende protocollen. Deze protocollen moeten zodanig zijn dat de uitkomsten van de studies betrouwbaar zijn en dat de studies bij herhaling onder dezelfde omstandigheden, dezelfde uitkomsten geven. De Nefyto-leden zijn beschikbaar om hun kennis en expertise voor de ontwikkeling van deze protocollen in te brengen.


Ook meta-analyses geven verschillende uitkomsten

In een systematische evaluatie en meta-analyse uit 2016 staat de volgende conclusie: There may be risk factors associated with rural living, farming, pesticide use or well-water consumption that are causally related to PD, but the studies to date have not identified such factors.
Vertaling: Er kunnen risicofactoren zijn die verband houden met leven op het platteland, de landbouw, het gebruik van pesticiden of het drinken van water uit een eigen bron en die oorzakelijk zijn gerelateerd aan de Ziekte van Parkinson, maar dergelijke studies hebben tot op heden geen van dergelijke factoren vastgesteld.

Overigens stelde de Gezondheidsraad in de studie “Gewasbescherming en omwonenden” (2014) dat onderzoeken die in het buitenland zijn gedaan, betrekkelijk weinig zeggen over mogelijke blootstellingsniveaus en gezondheidseffecten in Nederland.
In diezelfde studie stelt de Gezondheidsraad dat in een meta-analyse bij toepassers van gewasbeschermingsmiddelen een duidelijke associatie is te zien tussen beroepsmatige blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de ziekte van Parkinson. Gerefereerd werd aan een studie van Van der Mark uit 2012. In 2014 heeft Van der Mark een nieuwe studie gepubliceerd. Daarin werd geen significante associatie gevonden met het gebruik van insecticiden, herbiciden of fungiciden.

Tot slot verwijzen we graag naar de website “Pesticide Facts - Parkinson’s Disease” van Croplife International.

1 Parkinsonnet is een landelijk netwerk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen.