Reactie Nefyto - consultatie Besluit gebruik meststoffen

16 juni 2020


Reactie Nefyto - consultatie Besluit gebruik meststoffen


Vanuit Nefyto, de organisatie die belangen behartigt van bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt, reageren wij hierbij op de voor internetconsultatie voorgelegde wijziging van het Besluit gebruik meststoffen.

Onze reactie richt zich met name op artikel 6Aa van het voorgelegde besluit dat een verbod op het toepassen van meststoffen behelst op bouwland, gelegen op klei- of lössgrond, indien het desbetreffende perceel wordt aangewend voor een ruggenteelt.

Het verbod is niet van toepassing, indien
a. er op het perceel een opvanggreppel is aangelegd evenwijdig aan en op minimaal 1 meter van de watergang met een minimale breedte van 50 cm en een minimale diepte van 30 cm; 

of

b. er op het perceel sprake is van meerdere drempels van minimaal 5 centimeter hoog en op gelijke afstand van ten hoogste 2 meter van elkaar geplaatst, uitgezonderd de tijdelijke situatie dat de afwezigheid van drempels wordt gerechtvaardigd door dreigende gewasschade vanwege extreme weersomstandigheden.

In de Nota van toelichting wordt “het tegengaan van bodemerosie en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen” als een secundaire doelstelling genoemd.

Reactie Nefyto 

De industrie zet zich op tal van manieren in om afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater tegen te gaan. Wij steunen dan ook maatregelen om technieken ingang te doen vinden waarmee emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater kunnen worden verminderd. Wel zijn er vragen over de praktische uitvoerbaarheid van deze regeling. 

In het voorgelegde voorstel voor de wijziging van het besluit is men nogal wat verder gegaan dan wat wij in een eerdere versie hebben gezien. Nu zijn slechts twee mogelijkheden aangegeven, drempels van minimaal 5 cm en een 50 cm brede geul. Er zijn ook andere effectieve maatregelen zoals een infiltratiesleuf, eventueel in een iets brede bufferzone. Of het trekken van een vaste tand door de bodem tussen de ruggen om de infiltratie te verbeteren. Wij verzoeken om deze technieken ook in het Besluit op te nemen.

De 50 cm greppel zou een probleem kunnen zijn voor de toegankelijkheid en begaanbaarheid van een perceel voor spuitmachines of oogstmachines. 

De drempels in een spuitspoor zijn niet uitgezonderd en zullen een zéér negatieve invloed hebben op de balans van de spuitbomen en dus op het spuitbeeld hetgeen tot onnodige emissie kan leiden. De drempels zijn ook problematisch voor andere machines zoals bijvoorbeeld aardappelselectiekarretjes. 

Onduidelijk is wanneer de drempels er moeten liggen. Soms worden eerst ruggen gemaakt en dan pas gezaaid, moeten er dan ook al drempels in liggen? Of moeten de drempels er liggen vóórdat meststoffen worden toegepast?

Ook is de vraag hoe de drempels weer verwijderd kunnen worden in geval van extreme weersomstandigheden én daarna weer terug worden aangelegd, bijvoorbeeld met een vol aardappelgewas op de ruggen. Het lijkt ons dat hier niet over nagedacht is.

Wij vragen ons verder af of er daarnaast wel voldoende drempelmachines beschikbaar zijn voor de ruggenteelt op klei- of lössgrond in heel Nederland per 1 januari 2021.

Nefyto steunt kortom de doelstelling van de maatregel maar ziet wel tal van praktische problemen bij de wijze waarop de maatregelen zijn uitgewerkt.

Klik hier voor de pdf