Omwonenden en gewasbeschermingsmiddelen

23 april 2019

Omwonenden en gewasbeschermingsmiddelen

Nefyto en de bij Nefyto aangesloten bedrijven begrijpen dat de publiciteit over blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de manier waarop over dit thema wordt bericht, kunnen leiden tot bezorgdheid bij omwonenden.

Veilige en verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen zijn voor de industrie altijd het uitgangspunt. Alle bij Nefyto aangesloten bedrijven spannen zich in om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen steeds preciezer te krijgen met zo min mogelijk emissie naar de omgeving. Nieuwe formuleringen, toedieningstechnieken en digitalisering helpen daarbij.

De staatssecretaris van IenW en de minister van Landbouw hebben mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport de resultaten van het “blootstellingsonderzoek bestrijdingsmiddelen en omwonenden” aangeboden aan de Tweede Kamer. Geconstateerd wordt dat:
  • Op basis van de nu beschikbaar gekomen gegevens er geen onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid naar voren zijn gekomen. Er zijn geen grenswaarden overschreden en in de huidige toelatingsmethodiek wordt de blootstelling ook niet onderschat.
  • Het RIVM heeft geconstateerd dat de meetresultaten beneden de grenswaarden bleven.
  • De gemeten luchtconcentraties overwegend een factor tien lager zijn dan waarmee wordt gerekend in de risicobeoordeling bij de toelating van middelen.
  • Het Ctgb concludeert dat de blootstellingsberekening met de Europese methodiek (OPEX-model) robuust is.

De resultaten laten zien dat de blootstelling aan de onderzochte middelen niet te laag wordt ingeschat in de huidige toelatingsbeoordeling.

Nefyto is blij met de geruststellende resultaten van het onderzoek, heeft waardering voor de zorgvuldige wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden en dankt alle betrokkenen die bereid waren aan het onderzoek deel te nemen.

De Europese en Nederlandse veiligheidsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen hoort tot de strengste ter wereld. Een gewasbeschermingsmiddel mag niet worden gebruikt tenzij de overheid heeft vastgesteld dat er geen schadelijke effecten op de gezondheid van mensen en dieren optreden en er geen onaanvaardbare effecten zijn voor het milieu (toepassing van het voorzorgsprincipe).

Klik hier voor de tekst van de Nefyto-reactie, inclusief achtergrond-informatie.

Voorafgaand aan de uitzending van Zembla over gewasbeschermingsmiddelen en omwonenden op 25 april 2019 heeft Nefyto een aantal vragen van Zembla schriftelijk beantwoord. Klik hier.
Deze beantwoording is een aanvulling op de Nefyto-reactie naar aanleiding van de publiciteit over de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen.
 


Zie ook brochure en flyer 'Een goede buur is beter...'.

 Flyer-Gewasbescherming-en-omwonenden.JPG